Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
English EN Korean KO Vietnamese VI

Nghệ thuật truyền cảm hứng, phát huy nhiệt huyết nhân viên khi trao quyền giao việc

by Trainer Dang Tuan Tien

NGHỆ THUẬT TRUYỀN CẢM HỨNG, PHÁT HUY NHIỆT HUYẾT NHÂN VIÊN
KHI TRAO QUYỀN GIAO VIỆC

Mục tiêu chương trình

 • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong quá khứ, hiện tại
 • Đánh giá những thành quả, cống hiến, đóng góp của nhân viên
 • Nhận xét những mặt hạn chế, cần khắc phục và cải thiện
 • Xác định tiềm năng phát triển của nhân viên
 • Mô tả được công việc cụ thể, rõ ràng cho từng cá nhân, bộ phận, gắn liền với mục tiêu chung của doanh nghiệp
 • Nhìn ra được những nhân tố tiềm năng, phù hợp cho các vị trí kế thừa và quản lý cấp trung, cao trong tương lai
 • Kiểm tra được mức độ rõ ràng, minh bạch trong công tác truyền thông và quản lý các cấp

Nội dung chương trình

 • Phần 01: Lãnh đạo và quản trị
 • Phần 02: Quy luật nhu cầu
 • Phần 03: Làm thế nào để trao quyền và giao việc thuận lợi
 • Phần 04: Phương pháp giữ chân nhân viên
 • Phần 05: Nguồn lực tinh thần và công cụ tạo động lực